hi ! 各位我又來這邊聊聊天.
Happymother 發表於 2009-9-18 09:35hihi~~歡迎你~:loveliness:
你小朋友邊幾年級先~
<=快d申請入來做會員,同我地一齊吹下水~Happy Funny Land 歡迎你~!!

TOP

我小朋友 1B班.
我囝囝經常被老師話多o野講. 上堂唔專心. 唉....頭痛!:dizzy:

TOP

我小朋友 1B班.
我囝囝經常被老師話多o野講. 上堂唔專心. 唉....頭痛!:dizzy:
Happymother 發表於 2009-9-18 11:03
係咪彭老師果班?
<=快d申請入來做會員,同我地一齊吹下水~Happy Funny Land 歡迎你~!!

TOP

係呀! 彭老師果班.

TOP

係呀! 彭老師果班.
Happymother 發表於 2009-9-18 11:33

你要同小朋友傾下計...一係同佢約法三章...
如果再唔專心就點點點...
如果再多野講就點點點...
如果乖乖上堂就點點點....
<=快d申請入來做會員,同我地一齊吹下水~Happy Funny Land 歡迎你~!!

TOP

我有認真同佢講...佢都好認真答我...知道.
以他平時在家的表現,我覺得他好像有點專注力不足, 需唔需要check check 呢??

TOP

我有認真同佢講...佢都好認真答我...知道.
以他平時在家的表現,我覺得他好像有點專注力不足, 需唔需要check check 呢??
Happymother 發表於 2009-9-18 16:23
遲下味有家長會..你最好問問老師意見...
或者打電話請教老師...
如果發覺小朋友有學習上問題..老師通常問准家長意見,ok就會有支援比小朋友~

不過...我個人認為...你小朋友好適應小學生活係要時間....幼稚園生活同小學真係兩回事....所以我覺得初初有專注力唔夠...我覺得係正常....你睇耐少少...唔好咁擔心~
<=快d申請入來做會員,同我地一齊吹下水~Happy Funny Land 歡迎你~!!

TOP

Christy :
多謝妳的意見, 家長會當日我會同老師傾傾...
妳說得對, 幼稚園同小學對他來說實在很不同, 須要時間去適應.

TOP

Christy :
多謝妳的意見, 家長會當日我會同老師傾傾...
妳說得對, 幼稚園同小學對他來說實在很不同, 須要時間去適應.
Happymother 發表於 2009-9-18 18:21
因為我仔同女都經過哩個過度期....
我仔初初個pat pat直情唔識貼住張chair=.=''
佢第一年都係彭老師教....
<=快d申請入來做會員,同我地一齊吹下水~Happy Funny Land 歡迎你~!!

TOP

彭老師好唔好人架?我個仔話佢好好喎!

TOP

彭老師好唔好人架?我個仔話佢好好喎!
花師奶 發表於 2009-9-20 20:17
我仔1年級都係彭老師做班主任的...教佢英文...
<=快d申請入來做會員,同我地一齊吹下水~Happy Funny Land 歡迎你~!!

TOP

UK Fashion British Fashion UK Fashion New Arrivals British Fashion New Arrivals UK Fashion Tops British Fashion Tops UK Fashion Skirts British Fashion Skirts UK Fashion Dresses British Fashion Dresses UK Fashion All-in-One British Fashion All-in-One UK Fashion Sale British Fashion Sale